Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden

De basis waarop ik samenwerk is vanuit vertrouwen. Maar soms lopen dingen anders dan gepland of verwacht. Deze algemene voorwaarden geven richting om zaken naar elkaar goed af te handelen.

1. Algemeen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Spiegelbeesten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder de naam W.O. van Dam, nr. 52652777
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot het verzorgen van een training, programma, voorstelling of onderwijstraject  ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte (zie ook punt 2.2)

Diensten: werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals onder meer het geven van adviezen, coaching, trainingen, onderwijsprogramma’s, voorstellingen of cursussen.

Offerte: een aanbieding van Opdrachtnemer gericht op het sluiten van een Overeenkomst.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtaanvaarding

2.1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer zullen door kennis, kunde, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdrachten werken.

2.2. Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door of:

 • het insturen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier (per post, email of website);
 • het retourneren van een door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging;
 • het verlenen van een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging;
 • het bevestigen via mail, telefoon of app van de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte;
 • het maken van afspraken voor gesprekken met of het vragen van mondelinge of schriftelijke adviezen aan Opdrachtnemer wat door Opdrachtnemer wordt beschouwd als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte.

2.3. Zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in overleg verzoeken om het inzetten van andere medewerkers dan degenen die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit.

2.4 Opdrachtnemer zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen zal alleen gebruikt worden binnen het kader van de opdracht.

2.5 U kunt een optie vragen op een datum, echter zonder concrete boeking is de optie niet bindend. Mocht er een boeking zijn voor die desbetreffende optiedatum, dan nemen wij contact met u op om te overleggen.  Een boeking heeft voorrang op een optie.

3. Overeenkomst en uitvoeringscondities

3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat enerzijds Opdrachtnemer op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelt die nodig is voor de opdrachtformulering. Anderzijds verstrekt de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer vormen zich zodoende een beeld van de opdracht en de mogelijke resultaten daarvan.
3.2. In de Overeenkomst over de uitvoeringscondities worden afspraken gemaakt over:

 • de wijze van werken;
 • de keuze van de door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in te zetten expertise;
 • het eventueel betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering (gebeurt uitsluitend in onderling overleg);
 • een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de eventuele fasering.
 • de kostenraming; .

4. Annuleringsregeling

Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk aan de Opdrachtnemer gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden welke de reden(en) is (zijn) voor voortijdige beëindiging. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum.

Bij voortijdige beëindiging/annulering van een opdracht zijn de onderstaande regels van toepassing voor de verschillende werkvelden van Opdrachtnemer:

4.1. Bij annulering door de Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht:
4.1.1  Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn.
4.1.2 Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:

 • 100% van de kosten bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor aanvang van het programma;
 • 75% van de kosten bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang van het programma;
 • 50% van de kosten bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang van het programma; wanneer wij echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 25% van de kosten;

4.1.3 Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatie verschaffer.

4.2 Bij annulering door de Opdrachtnemer:
4.2.1 In het geval van overmacht (b.v. door ziekte van in te zetten spelers, trainer of programmaleider) zal er gezocht worden naar een nieuwe datum. Wanneer het programma niet verplaatst kan worden zal er vervanging gezocht worden binnen het netwerk van Spiegelbeesten. Dit laatste kunnen wij echter niet garanderen.

5. Overmacht 

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is Opdrachtnemer niet schadeplichtig.
5.2. Opdrachtnemer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
5.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Betalingen 

6.1 Wijze van betaling: Het totaalbedrag van de opdracht dient na aanvang van de opdracht binnen 14 dagen via de bank volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.