Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden

De basis waarop ik samenwerk is vanuit vertrouwen. Maar soms lopen dingen anders dan gepland of verwacht. Deze algemene voorwaarden geven richting om zaken naar elkaar goed af te handelen. Maar voordat ik deze algemene voorwaarden erbij pak – vertrouw ik altijd op de redelijkheid van zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1. Opdrachtaanvaarding

1.1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer zullen door kennis, kunde, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdrachten werken.

1.2. Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door of: 
het insturen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier (per post, email of website); 
het retourneren van een door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging;
het verlenen van een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging die door Opdrachtnemer éénzijdig schriftelijk wordt bevestigd. Onder schriftelijk wordt mede verstaan bevestigingen via e-mail of ingestuurde formulieren via de website; 
het retourneren van een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte; 
het maken van afspraken voor gesprekken met of het vragen van mondelinge of schriftelijke adviezen aan Opdrachtnemer wat door Opdrachtnemer wordt beschouwd als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte.

1.3. Zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen in overleg verzoeken om het inzetten van andere medewerkers dan degenen die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit.

2. Overeenkomst en uitvoeringscondities

2.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat enerzijds Opdrachtnemer op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelt die nodig is voor de opdrachtformulering. Anderzijds verstrekt de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer vormen zich zodoende een beeld van het vraagstuk, van de omvang van de interventie en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek, dan worden de condities van dit vooronderzoek vooraf met de Opdrachtgever afgesproken.
2.2. In de Overeenkomst over de uitvoeringscondities worden afspraken gemaakt over: 
de wijze van werken; 
de keuze van de door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in te zetten deskundigen en eventueel de aanwijzing van een projectleider; 
het eventueel betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering (gebeurt uitsluitend in onderling overleg); 
een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de eventuele fasering. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden is niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 
de kostenraming; 
taakafbakening met betrekking tot de organisatie en logistiek rondom de interventie door Opdrachtnemer. De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn, maar wel in de lijn liggen van dit onderwerp, worden vanzelfsprekend door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg geregeld.

3.Annuleringsregeling

Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk aan de Opdrachtnemer gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden welke de reden(en) is (zijn) voor voortijdige beëindiging. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum.

Bij voortijdige beëindiging/annulering van een opdracht zijn de onderstaande regels van toepassing voor de verschillende werkvelden van Opdrachtnemer:

3.1. Bij maatwerkprogramma’s in algemene zin: Bij annulering door de Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht:
a. Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn.
b. Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht: 
100% van de kosten bij annulering tussen 0 tot 2 weken voor aanvang van het programma; 
75% van de kosten bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang van het programma; wanneer wij echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van de kosten;
50% van de kosten bij annulering tussen 4 tot 6 weken voor aanvang van de training;  0% van de kosten bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van het programma.
c. Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

4. Overmacht 

4.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is Opdrachtnemer niet schadeplichtig.
4.2. Opdrachtnemer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
4.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.